Gå til indhold

Adgangsforhold og placering af dine beholdere

Hvor tæt på skel skal beholderne stå? Må jeg lave skraldeskjul? Her kan læse, hvordan du skal placere dine beholdere, og hvordan du overholder krav til standplads og adgangsvej

Det er dit ansvar som husejer at sikre, at adgangsforholdene er i orden, og at dine affaldsbeholdere er placeret, så vores renovationsmedarbejdere kan arbejde hurtigt og sikkert. Husk at sætte dine beholdere frem senest kl. 5. den dag de skal tømmes, gerne aftenen før.
Afhentning på grund eller skelordning

Adgangsvejen til dine beholdere og standplads på din grund

 • Adgangsvejen skal have jævnt og fast underlag af fliser, beton eller asfalt
 • Standpladsen på grunden skal have jævnt og fast underlag af fliser, beton eller asfalt
 • Ingen niveauforskel (trin) på standplads og adgangsvej
 • Adgangsvejen skal mindst være 1 m. bred
 • Der skal være en frihøjde på mindst 2,2 m.
 • Der må ikke være stigninger på over 10 cm. pr. meter.
 • Der må ikke være trapper eller trin
 • Håndtaget på skraldespanden skal vende ud mod vejen/gangareal
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Der skal være markeret med tydeligt husnummer
 • Der skal være godt lys i den mørke tid
 • Der skal være ryddet for sne og saltet eller gruset

Skelordning

Hvis du har skelordning, skal din beholder have fast standplads ved dit skel eller sættes frem til tømning senest kl. 5 på tømmedagen.

Afhentning på grund

Grundejere kan mod tillæg få hentet affald på standplads, hvis afstanden fra standplads til matrikelskel er maksimalt 25 meter.

Du tilmelder dig hente-bringe ordningen ved at kontakte kundeservice.

Ejendomme uden for byzone, med privat tilkørselsvej, kan tilkøbe hente/bringe, men skal sikre tilstrækkelige forhold (se forneden).

Vær opmærksom på, at den røde miljøkasse er ikke en del af hente-bringeordningen og altid skal sættes ud til skel ved afhentning.

Skraldespandeskjul/ affaldsgårde

Du er velkommen til at bruge et skraldespandsskjul eller en affaldsgård, hvis du ikke ønsker, at dine affaldsbeholdere skal stå synligt fremme på din grund.

For at vi kan tømme beholderne, har vi følgende krav til skraldespandsskjulet:

 • Eventuelle låger skal være hængslet og kunne stå åben af sig selv. Det er ikke tilstrækkeligt, at en krog holder lågen åben.
 • Der skal være friplads omkring affaldsbeholderne, så de let kan køres ind og ud af skjulet. Derfor skal der som minimum være 30 mm luft på hver side af affaldsbeholderne foruden 30 mm luft mellem spandene.
 • Der skal være en frihøjde på 120 cm, så den frit kan tippes og trilles ud.
 • Der skal være fri adgang til alle beholdere
 • Hvis affaldsgården er låst, skal den låses op på tømmedagen, eller der kan efter aftale udleveres to sæt nøgler til renovatøren.
 • Anvender man skraldeskjul ved skel, skal man sikre, at den beholder, der skal tømmes, står med håndtag ud mod vejen og ikke bag en anden beholder (dette gælder ikke, hvis der hentes på grunden).
 • Anvender man skraldeskjul på grund og betaler for at få afhentet dér, skal man sikre, at den beholder, der skal tømmes, står med håndtag ud mod gangarealet. Beholderne skal ligeledes være frit tilgængelig og ikke bag hinanden.
Kørevejen

Dette gælder særligt for private fællesveje og ejendomme med hæk/træer ud til offentlig vej.

 • Vejen skal være egnet til kørsel med renovationsbilen, og der skal være vendemulighed for renovationsbilen.
 • Kørevejen skal som udgangspunkt være minimum 3 meter bred og have en frihøjde på 4,2 meter.
 • Fra vendemulighed til sidste ejendom må der max. være 50 meter, hvis der skal bakkes.
 • På tømningstidspunktet skal kørevejen være farbar og ryddet for diverse genstande, samt ryddet for sne og gruset ved glat føre.
 • Hvis kørevejen ikke opfylder ovenstående krav, skal beholderen stilles frem til nærmeste offentligt tilgængelige vej eller vendemulighed.
FFV Illustation Af Vendeplads
Krav til vendeplads Her kan du se, hvilke krav der er til vendeplads. Illustration af vendeplads
FFV Illustation Af Adgangsvej Og Standplads
Adgangsvej og standplads Her kan du se, hvilke krav der er til adgangsvej og standplads. Illustration af adgangsvej og standplads