ffv logo2  
 

 

 
 
FFV Energi & Miljø A/S
Korsvangen 6A  
5750 Ringe  
Telefon 62 61 16 66 (døgnvagt) 
 
Telefontider:
Man-tors: 08.00 - 16.00
Fre: 08.00 - 12.30
Email:

ffv@ffv.dk

 

Pressemeddelelse: FFV Spildevand A/S opfordrer borgere til at melde mistanke om forurening

FFV Spildevand A/S varetager spildevandshåndtering i hele Faaborg Midtfyn Kommune. Det er et omfattende spildevandsnet med ca.1.000 km spildevandsledning, ca. 18.000 brønddæksler, 93 bassiner, 8 renseanlæg og mere end 800 pumpestationer. FFV Spildevand A/S har systemer til overvågning af at håndteringen af spildevandet kører korrekt, og døgnvagt der træder til, hvis det konstateres at der er uregelmæssigheder.

 

 

Det er dog ikke alt der kan overvåges at systemer, og derfor beder FFV Spildevand om borgernes hjælp.

 

 

Den 9. august blev FFV Spildevand kontaktet af en maskinfører der fortalte, at der ved en spildevandsbrønd på en mark i Ferritslev, hvor han arbejdede, lå spildevandsslam på jorden. Spildevandsbrønden ligger nær Hellerup Å.FFV Spildevand kørte straks til stedet og konstaterede en brønd uden dæksel markeret med 3 varselspæle. Hvem der har opsat markeringen er uvist. Dækslet til brønden var kørt i stykker og lå i brønden, hvor det stoppede for gennemløbet og var årsag til at spildevandet flød over og ud på jorden. Der blev straks rekvireret slamsuger og en entreprenør til at fjerne slam og jord. Faaborg Midtfyn Kommunes Miljøafdeling blev straks kontaktet og er fortsat i gang med at analysere, om Hellerup å er blevet forurenet. Miljøstyrelsen blev ligeledes underrettet. På jorden og i brønden er der fjernet ca.6 m3 slam, og kommunen har krævet 10 cm. jord fjernet, hvor slammet har ligget. Når resultat af forureningsanalyser af åen foreligger, vil kommunen vurdere, om der er forurening der skal oprenses.

 

 

FFV Spildevand er taknemlig for maskinførerens henvendelse, men forureningen kunne være undgået, hvis den der kørte brønddækslet i stykker, eller den der placerede varselspælene, havde underrettet FFV Spildevand straks.

 

 

Spildevandsledningen det pågældende sted fører spildevandet til renseanlæg ved naturligt fald på ledningen, og der er således ikke pumper eller andet der kan indikere at brønden stopper ledningen. Med 18.000 brønddæksler i kommunen kan personalet ikke foretage visuel inspektion hyppigt nok til at undgå sådanne uheld, om end det sker yderst sjældent.

 

 

FFV Spildevand opfordrer borgere til at henvende sig til døgnvagten på telefon 62611666 ved mistanke om spildevandsforurening.

 

 

Henvendelse ved spørgsmål til pressemeddelelsen adm.direktør Christian Møller, telefon 21705398.